І. Критерії оцінки роботи вчителя при проведенні атестації

1. Професійна підготовка вчителя.
2. Планування вчителем навчально-виховної роботи. Виконання запланованого.
3. Реалізація в навчально-виховному процесі виховних цілей і завдань, проблеми, над
якою працює.
4. Майстерність учителя у проведенні уроків і позаурочних заходів.
5. Досягнення його вихованців.
6. Ефективність виховної діяльності вчителя.
7. Авторитет вчителя серед учнів, їхніх батьків і колег.
8. Робота в класі-кабінеті. Зміст, якість, планування роботи кабінету.
9. Особисті якості вчителя.

ІІ. Перелік і зміст документів для атестації вчителя

1. Заява на атестацію.
2. Ксерокопії: диплома, посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації, грамот, нагород.
3. Творчий звіт про роботу в міжатестаційний період.
4. Розробки проведених за 5 років відкритих уроків (не менше ніж 10) і виховних заходів (5-6).
5. Плани проведених тижнів з предмета, що викладає.
6. Графіки-дослідження досягнень учнів, яких навчав протягом 5 років.
7. Моніторинг навчальних досягнень учнів за класами з предмета, який викладає.
8. Опис досвіду роботи.
9. Анкета вчителя (за зразком).
10. Матеріали виступів у періодичній пресі, статті, присвячені досягненням вихованців учителю.
11. Авторські програми, дидактичний матеріал, збірники і посібники з предмета, над якими працював протягом атестаційного періоду.
12. Фотоматеріали.
13. Навчальний кабінет (напрацювання за 5 років).

ІІІ. Досвід системи роботи педагога з певної теми описується в загальній формі і має розділи:

1) Вступна частина (≈ 1/8 всього тексту), де висвітлюються актуальність і соціальна значущість досвіду, робляться посилання на психолого-педагогічні джерела з теми досвіду та близьких до неї педагогічних проблем.
2) Основна частина, де описуються форми та методи роботи, здобутки творчої діяльності, науково-методичні ідеї, методичні розробки, обґрунтовується ефективність нових прийомів і засобів навчання, аналізується їх результативність.
3) Заключна частина, де формулюються загальні висновки та пропозиції.
У вступі мають простежуватися теоретичні викладки з проблеми досвіду. Поступово вони приводять до мети і змісту досвіду. Важливий момент – посилання на теорії, концепції, технології і моделі навчання, запозичені вчителем у інших авторів (учених, педагогів), адаптовані до власних потреб і реалізовані на практиці.
В основній частині в розгорнутому вигляді характеризується весь арсенал методів і прийомів, засобів навчання дітей, що використовується вчителем під час уроків.
Досвід вважається цінним тоді, коли викладання предмета здійснюється за чіткою системою або моделлю, коли головні елементи періодично повторюються, а методи і педагогічні техніки доведені до автоматизму.

Вимоги до оформлення матеріалів з досвіду роботи

Матеріали оформлюються окремою текою.
1.Титульний лист:

- вгорі вказується повна назва закладу, установи, де працює педагог;
- посередині аркуша – назва «Матеріали з досвіду роботи»;
- праворуч під назвою вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, посада;
- внизу сторінки – місто й рік підготовки роботи.

2.На другому аркуші подається:

- зміст із зазначенням сторінок;
- план роботи (у разі потреби).

3.Відомості про педагога (прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; освіта; спеціальність за дипломом; місце роботи; посада; стаж безпосередньої педагогічної роботи; стаж роботи на даній посаді; державні нагороди, звання; дата, форми та результати підвищення кваліфікації; дата, результати попередньої атестації; на що претендує; відповідальний член атестаційної комісії закладу освіти /району, міста/).
4.Анотація досвіду роботи – коротка характеристика опису досвіду, у якій:

- наводяться найважливіші питання роботи;
- стисло викладається зміст досвіду;
- дається його оцінка.

(Анотацію готує заступник директора з науково-методичної роботи закладу освіти або методист рай(міськ)во).

5.Відгук на педагогічну діяльність працівника керівника закладу освіти.
6.Відгук на професійну діяльність працівника керівника районної (міської) циклової предметної комісії.
7.Опис досвіду роботи (або самоаналіз):

- наукове обґрунтування обраної теми:
- актуальність проблеми;
- її нові аспекти відповідно до сучасних умов;
- її місце, роль і значення в діяльності школи, автора;
- розкриття динаміки і стану розробки даної проблеми на основі аналізу особистого досвіду:
- що було і що змінилось у роботі протягом періоду апробації;
- чим конкретно визначаються досягнення;
- як усі заходи, зміни в діяльності учителя позначились на кількісних і якісних результатах;
- які труднощі довелося подолати і яким шляхом;
- оцінка напрямів удосконалення роботи, план подальшої розробки цієї теми (в кінці опису досвіду обов’язково вказується список використаної літератури).


8.Результативність педагогічної діяльності (додаток 3 з наданням матеріалів, які підтверджують інформацію).


Параметри вивчення й оцінювання результативності

фахової діяльності вчителя в міжатестаційний період

1. Досягнення в міжатестаційний період

1.1 Навчальні досягнення учнів

- результати моніторингових досліджень

- порівняльні результати зовнішнього незалежного оцінювання й Державної підсумкової атестації

1.2 Досягнення учнів у конкурсах, олімпіадах

- предметні олімпіади

- конкурси МАН

- учнівські конкурси (згідно з обласним реєстром)

- інші творчі конкурси, змагання

1.3 Особисті досягнення вчителя в професійних конкурсах

- Всеукраїнський конкурс «Учитель року»

- обласний конкурс «Кращий працівник року в галузі освіти»

- інші конкурси фахової майстерності

2. Результативність науково-методичної роботи

2.1 Підготовлені методичні матеріали

- програми авторських курсів у системі неперервної освіти

- програми курсів варіативної складової навчального плану

- науково-методичні комплекси, дидактичні матеріали, медіатеки

- укладання підручників (у тому числі у складі авторського колективу)

- укладання методичних посібників (у тому числі у складі авторського колективу)

- наукові праці

- статті у виданнях ВАК

- статті у науково-методичних фахових виданнях

- виступи на науково-практичних конференціях

- інші власні методичні розробки

2.2 Участь у розповсюдженні прогресивного педагогічного досвіду

- експериментальний дослідницький майданчик, школа-лабораторія

- авторські курси в системі неперервної освіти

- педагогічна майстерня, майстер-клас, лабораторія творчого вчителя

- творча група

- школа молодого вчителя, тьюторство, наставництво

- семінари, круглі столи

- інші форми співпраці з методичними службами, педагогічним загалом

- участь у роботі журі фахових (творчих) конкурсів, рецензування та експертиза науково-методичних матеріалів

- реалізація соціально-педагогічних проектів, програм

- інші форми роботи

2.3 Апробація методичних розробок працівника

- апробація та розповсюдження досвіду працівника

3. Рівень професіоналізму

- результати тестування з фахової компетентності

- результати підвищення кваліфікації (у тому числі за кредитно-модульною системою)

- результати самоосвіти в міжатестаційний період

4. Моральні якості, соціально-психологічна готовність

- результати самооцінки соціально-психологічної готовності

- результати соціально-психологічного дослідження

5. Додаткова освіта

- проходження курсів спеціалізації з інших предметів

- наявність другої вищої педагогічної освіти

- навчання в аспірантурі,

- наявність наукового ступеню, вченого звання

- інші

ІV. Самозвіт вчителя в ході атестації

1. Науково-методична проблема школи і ваші кроки до її вирішення.
2. Проблема, над вирішенням якої працюєте. Шляхи її розв'язання.
3. Успіхи в роботі (результати учнів в олімпіадах усіх рівнів, конкурсах і змаганнях тощо).
4. Запровадження передових інноваційних технологій, результативність.
5. Позакласна робота з предмета, який викладаєте.
6. Ваші конкретні завдання з реалізації державних програм і законодавчих актів у сфері освіти.
7. Чий передовий досвід вивчаєте і як запроваджуєте в роботі.
8. Ваш передовий педагогічний досвід і його результати.
9. Ваша методична робота в школі і за її межами.
10. Ваші послідовники.
11. Досягнення ваших вихованців, випускників школи.
12. Виступи в періодичній пресі.
13. Виховна робота вчителя з предмета.
14. Робота вчителя-класного керівника (характеристика класу, зв'язок з учнями та їхніми батьками, періодичність, якість і ефективність, форми і методи роботи з класом).
15. Самоосвітня робота (документи).
16. Проблеми в роботі і ваші плани для їх вирішення.
17. Громадські доручення, що їх виконуєте.
18. Чи відповідаєте займаній посаді, категорії, на яку претендуєте?

V. Зразки документів на атестацію

Зразок заяви на атестацію можна завантажити тут

Зразок заяви на позачергову атестацію, відмови від атестації педагогічних працівників можна завантажити тут

Зразок методичного паспорта вчителя на атестацію можна завантажити тут

Зразок атестаційного листа можна завантажити тут

Витяг з Типового положеня про атестацію педагогічних працівників можна завантажити тут

Положеня про атестацію педагогічних працівників

Кiлькiсть переглядiв: 514

Коментарi