Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання відбувається на основі Критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, затверджених спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 04.09.00 № 428\48 "Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень у системі загальної се­редньої освіти".

Тематичне оцінювання — це визначення рівня навчальних до­сягнень учнів з певної теми (частини теми, групи тем) або з пев­ного виду навчальної діяльності вимог навчальних програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з того чи іншо­го предмету.

  • Тематичне оцінювання має враховувати всі види навчаль­ної діяльності учнів, передбачені навчальними програмами (прак­тичні, контрольні, самостійні, лабораторні роботи, твори тощо), про які обов'язково інформує вчитель перед вивченням теми. Те­матична оцінка виставляється з їх урахуванням.
  • Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
  • Результати перевірки робочих зошитів враховуються при виставленні тематичної або семестрової оцінки (в залежності від специфіки предмета).
  • Якщо учень з будь-яких причин не виконав необхідний об­сяг роботи з предмету, він вважається неатестованим з даної теми.

Семестрове оцінювання — форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами семестру.

  • Семестрова оцінка виставляється на основі тематичних оцінок.
  • Учні мають право коригувати семестрову оцінку. У таких випадках учні, батьки (особи які їх замінюють) звертаються до ди­ректора із заявою на проведення повторного оцінювання.
  • Коригування семестрової оцінки відбувається, як правило, не пізніше 10-ти днів після виставлення семестрової оцінки, лише один раз.

Річне оцінювання — форма контролю рівня навчальних досяг­нень учнів за результатами навчального року.

  • Річна оцінка виставляється на основі семестрових (скоригованих семестрових) оцінок. Річна оцінка корегуванню не підлягає.
  • Для учнів 1-х класів передбачено вербальне оцінювання на­вчальних досягнень (безоціночне).
  • Коригування результатів семестрового оціню­вання не дає підстав для нагородження учнів похвальним листом а випускників золотою чи срібною медалями.
Кiлькiсть переглядiв: 216

Коментарi